20 maj 2024

Sony Music med AI-krav

Sony Music Group har skickat ut ett brev till över 700 olika AI-plattformar där de kräver att samtliga aktörer har ett uttryckligt godkännande för att träna upp sina modeller på deras musik.

Generativ och funktionsspecifik AI för musik har snabbt blivit ett konundrum för musikindustrin. Samtidigt som tillämpningarna skapar stora möjligheter för musikskapare och artister, har ett antal tjänster introducerats som många i branschen misstänker har tränats på musik som de inte har inhämtat godkännande för.

Detsamma gäller för andra former av generativ AI, t ex text, bild och film. Även Open AI, Stability AI, Antrophic, Google, Microsoft, Meta m fl står under lupp, eftersom modellerna sannolikt tränats på en stor mängd innehåll utan att rättighetshavare blivit tillfrågade.

AI-aktörerna hävdar att de använder sig av undantaget för text- och datautvinning, och det är troligt att detta kommer bli en av de största juridiska frågorna att lösa under de kommande åren, kanske en ännu större fråga än piratkopieringen på 00-talet.

Sony Music Group har nu som första större branschaktör aktivt meddelat över 700 aktörer att samtliga måste ha ett uttryckligt godkännande för att använda den musik som Sony representerar i träningen av AI-modeller. Detta gäller såväl retroaktivt som framåt, dvs aktörer som redan har använt sig av musiken kommer inte undan, och det gäller både musik knuten till skivbolaget och förlaget.

I brevet står följande något långa mening, men som tydligt sammanfattar vad Sony kräver:

”SMG’s affiliates, Sony Music Publishing (SMP) and Sony Music Entertainment (SME), on behalf of themselves and their wholly owned or controlled affiliates, are making this affirmative, public declaration confirming that, except as specifically and explicitly authorized by either SME or SMP, as the case may be, each of them expressly prohibits and opts out of any text or data mining, web scraping or similar reproductions, extractions or uses (“TDM”) of any SME and/or SMP content (including, without limitation, musical compositions, lyrics, audio recordings, audiovisual recordings, artwork, images, data, etc.) for any purposes, including in relation to training, developing or commercializing any AI system, and by any means, including by bots, scrapers or other automated processes, in each case to the full extent permitted by applicable law in all relevant jurisdictions.”

Med tanke på att många av de verktyg och modeller som är lanserade troligen redan har tränats på Sonys musik, kommer det alltså krävas att man endera inhämtar den sortens godkännande retroaktivt, eller stänger ned sina plattformar. Detta gäller också låttexter, dvs även Open AI’s ChatGPT och Google Gemini är inkluderade.

I väntan på att tydligare lagstiftning finns aktivt på plats, som t ex AI-förordningen inom EU och den s.k. AI Executive Order (EO) i USA, tar Sony alltså tag i saken själva, och har upprättat möjligheter för AI-aktörer att kontakta dem för att få ett godkännande. Huruvida de kommer att göra det, återstår att se.

Läs hela brevet

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se