4 maj 2010

Kulturådet föreslår förändringar av fonogramstödet

På uppdrag av regeringen har Statens Kulturråd gjort en översyn av fonogramstödet. Nu föreslås en rad förändringar, i syfte att låta stödet bättre svara mot teknikutvecklingen och de nya konsumtionsmönstren i musikbranschen.

1982 fick Statens Kulturråd uppdraget att fördela det statliga ekonomiska stödet för produktion och utgivning av fonogram. Syftet med stödet är att främja tillgången till konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram.

De senaste fem åren har Kulturrådet årligen fördelat mellan fem och sex miljoner kronor till i genomsnitt 82 fonogram per år. Antalet ansökningar har varit mellan 432 och 472 per år.

Till de viktigaste nu föreslagna förändringarna hör att produktionsstöd ska kunna sökas i efterhand och att det marknadsstöd som infördes efter en försöksperiod 2001-2003 ska kunna sökas även senare än ett år efter utgivning. Det s.k. utvecklingsstödet, som 2001-2003 infördes på prov för att ge bolagen möjlighet att utveckla och planera sin produktion samt stärka sin marknadsposition, avskaffas helt.

Bedömningen av fonogrambolagens ekonomiska situation kommer enligt förslaget att förändras. Dessutom föreslår Statens Kulturråd att styrningen av hela fonogramstödet görs mer flexibel och anpassad till utvecklingen ”genom förändring av förordning och föreskrifter”.

Av rapporten Översyn av fonogramstödet framgår att hälften av de medlemsbolag i IFPI och SOM som medverkade i den undersökning som ligger till grund för rapporten ansåg att produktionsstödet fungerar bra eller mycket bra, 15 procent menade att det fungerar dåligt eller mycket dåligt – och så många som 35 procent angav att de inte visste. Kulturrådet menar dock att det faktum att endast 15 procent uttryckt sitt missnöje med produktionsstödet indikerar att stödet ändå fungerar bra och fyller sin funktion.

Av rapporten framgår att alternativet ”Vet ej” fått anmärkningsvärt många svar från de skivbolag som medverkat i undersökningen. På flera frågor har det svarsalternativet varit det överväldigande största, bl.a i fråga om bedömning i hur marknadsstödet fungerar – där hela 71 procent av de svenska skivbolagen svarade ”vet ej”. Hela 82 procent svarade ”vet ej” på frågan om hur utvecklingsstödet fungerat, samtidigt som endast sju procent svarade bra eller mycket bra. Detta är givetvis ett av skälen till att det stödet nu föreslås avskaffas helt.

En övervägande majoritet av skivbolagen har uttryckt önskemål om att fonogramstödet nu bör göras mer flexibelt, vilket nu är en av de bärande grundpelarna i det nu aktuella förslaget. Kulturrådet anser också att de medel som frigörs när Caprice upphör bör överföras till fonogramstödet.

Claes Olson

Länk:
Rapporten Översyn av fonogramstödet
www.kulturradet.se