6 juli 2012

EXPORT MUSIC SWEDEN Ny inriktning 2013

SAMI, STIM och IFPI har gemensamt beslutat att förändra Export Music Swedens verksamhet. Syftet med förändringen är att fler musiker, musikföretag och musikskapare ska kunna ta del av verksamheten och i förlängningen få ökade intäkter från utlandet. I samband med beslutet om verksamhetsförändring har Export Music Swedens vd Anders Hjelmtorp valt att avsluta sitt uppdrag. I höst kommer en ny vd att rekryteras.

Export Music Swedens nya inriktningen kommer bland annat att innebära ökade satsningar på information och utbildning till den svenska musikbranschen om hur man exporterar musik, information till utländska journalister och musikbokare om den svenska musiken samt ett stärkt samarbete med Norden och med andra kulturella och kreativa näringar.

Den nya verksamhet beräknas starta 1 januari 2013 och är till för alla medlemmar i och anslutna till STIM, SAMI och IFPI, oavsett musikgenre och grad av kommersialitet.

1 juli fick Export Music Sweden en ny styrelse med ett ordförandeskap som kommer att rotera mellan ägarorganisationerna. Styrelsen har samma sammansättning som i intresseorganisationen Musiksverige.

– Branschövergripande samarbete har visat sig fungera bra och gynna alla medlemmar. Vi har i Musiksverige hittat en diskussionsplattform som är väldigt lyckosam. Därför vill vi överföra den formen av samarbete även till musikbranschens exportkontor, säger Jan Granvik, ordförande för SAMI och Export Music Swedens nya ordförande.

– Under sju framgångsrika år har jag haft förmånen att jobba med svensk musik runtom i världen, det har varit en spännande och glädjande tid, kommenterar Export Music Swedens avgående vd Anders Hjelmtorp.

– Under hösten kommer jag att avsluta några påbörjade internationella aktiviteter, därefter väljer jag att gå vidare till andra utmaningar.

Claes Olson