22 september 2011

POLITIK Musikbranschen i regeringens höstbudget

Regeringen presenterade i veckan budgeten för nästa år. MI kan med hjälp av Elisabet Widlund på organisationen Musiksverige summera vad propositionen innebär för musikbranschen.

Mest medial uppmärksammat på kulturområdet fick regeringens förslag om det så kallade kulturarvslyftet. Satsningen omfattar 800 miljoner kronor och ska ge 4 400 långtidssjukskrivna sysselsättning i projekt som vårdar det svenska kulturarvet. Om den satsningen påverkar musikbranschen är ännu oklart.

Elisabet Widlund, VD på organisationen Musiksverige, har för MI:s räkning tittat vad kulturbudgeten innebär för den samlade musikbranschen. Så här kommenterar hon några huvudpunkter:

Om nya myndigheten Musikverket:

– Det har pågått stora förändringar inom musikpolitiken under 2010 och 2011, vilket har resulterat i en ny myndighet – Musikverket. Myndigheten är nu på plats och tilldelas 104 miljoner kronor för 2012. De pengarna ska täcka mycket, men en del ska också gå till projekt inom det fria musiklivet – den musik som skapas utanför institutionerna (operahus, teatrar och symfoniorkestrar). Det finns redan i år möjlighet att söka pengar, ansökningstiden går ut 29 september.

Om statistikprojektet:

– Musiksverige har till uppgift att öka den politiska medvetenheten om hur musikbranschen fungerar och på vilket sätt som branschen bidrar till samhällsekonomin. Här är den statistik som vi tar fram på uppdrag av regeringen mycket viktig. Musikbranschen är en näring, och när vi har statistiken på plats kommer vi för första gången att kunna presentera hur stor den näringen är. Jag är extra stolt idag eftersom vårt statistikprojekt faktiskt omnämns i regeringens budget.

Om exportfrämjande insatser:

-När det gäller exportfrämjande insatser för musikbranschen, finns det ännu inga särskilda medel för det i regeringens budget. Vi har dock en mycket bra dialog med både Utrikesdepartementet och närings- och kulturministrarna, och jag jobbar för att vi ska få till en ökning av exportstödet till nästa år. Även detta kommer att bli enklare när vi med hjälp av statistiken vet hur stor den svenska musikexporten är.

För musikbranschens del innebär propositionen följande nyheter:

Musikverket får 104 miljoner kronor för att driva sin verksamhet samt dela ut bidrag till det fria musiklivet. Detta är en minskning från innevarande år p.g.a. att Musikverket år 2012 inte längre ska täcka kostnader för Rikskonserters avveckling. 16 miljoner kronor satsas på att stärka svenskt musikliv. Två miljoner kronor avser en satsning på internationellt kulturutbyte på musikområdet. Vidare förstärks stödet till de fria grupperna med 10 miljoner kronor fr.o.m. 2012. En miljon av denna förstärkning avser internationell verksamhet. Därutöver har regeringen beslutat om en särskild jämställdhetssatsning på totalt 8 miljoner kronor under 2011–2014 som Statens musikverk genomför tillsammans med Statens kulturråd och Konstnärsnämnden.

– Regeringen har inrättat ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet vid Riksarkivet.

– Regeringen har inrättat Kulturarvslyftet och beräknar att totalt 270 miljoner kronor avsätts till Riksantikvarieämbetet för arbetsledning inom satsningen Kulturarvslyftet under åren 2012–2014. Dessutom omfattar satsningen medel till lönebidrag för dem som anställs inom ramen för Kulturarvslyftet. Medel ska kunna fördelas såväl till regionala och kommunala kulturinstitutioner som till statliga institutioner och andra aktörer som bedriver verksamhet inom eller med anknytning till kulturarvsområdet, t.ex. ideella föreningar. Medel ska fördelas till arbetsledare åt anställda med lönebidrag som arbetar med kunskapsuppbyggnad, vård och tillgängliggörande. Det kan t.ex. handla om att digitalisera samlingar och arkivmaterial. Oklart om Kulturarvslyftet kan komma musikbranschen till del.

Kultursamverkansmodellen införs successivt fr.o.m. 2011 och omfattar bidragsmedel till sju kulturområden: scenkonst (här ingår musik), museiverksamhet, biblioteksverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet samt främjande av hemslöjd.

– Inga nya pengar ges till regeringens satsning på kreativa och kulturella näringar. Budgeterade 73 miljoner kvarstår för perioden 2009-2012. Regeringen skriver särskilt om statistikprojektet: "Tillväxtanalys deltar också i arbetet med att ta fram en enhetlig europeisk statistik för att avgränsa och definiera kulturnäringar och utveckla metoder för att mäta sektorns storlek och omfattning." Musiksverige har fått 500 000 till statistikprojektet.

– Anslagen för exportfrämjande insatser ökar med drygt 29 miljoner. Anslaget finansierar det statliga uppdraget till Sveriges exportråd (Exportrådet), exportfrämjande insatser, särskilda främjande- och handelspolitiska insatser samt Sverigeprofilering till stöd för främjande.

UD gör också särskilda insatser under nästa år för att väcka uppmärksamhet för de framgångsrika svenska kreativa näringarna. Till exempel kommer alla 100 utlandsmyndigheter att ordna musikrelaterade aktiviteter under februari 2012.

Fotnot: Statistik för den samlade musikbranschens omsättning och export kartläggs för första gången någonsin av Musiksverige och presenteras i februari 2012. Läs mer här: http://www.musiksverige.org/fakta/fragor-och-svar-om-musikbranschens-statistik

Lars Nylin