22 juni 2011

MUSIKSVERIGE Musikbranschens statistik sammanställs i nytt projekt

Ett nystartat projekt lett av Musiksverige har som målsättning att för första gången någonsin ge svar på hur stor den svenska musikbranschen egentligen är. I början av 2012 kommer Musiksverige och Tillväxtverket att presentera statistik på branschens omsättning och export. Projektet har precis inletts och statistiken samlas in och analyseras av kunskapsföretaget Volante, med kulturekonomen Tobias Nielsén som drivande kraft.

Det viktigaste skälet till att det stora statistikprojektet har dragits igång är att såväl musikbranschen som regeringen vill få en överblick över hur stor musikbranschen är, både i sig själv och i relation till andra branscher. Statistiken är av intresse för branschen samt för politiker, tjänstemän, journalister och forskare inom kulturella och kreativa näringar. Konkreta siffror avseende branschens totala omsättning och export har efterfrågats i flera års tid.

Statistiken kommer att användas för att visa betydelsen av musikbranschen som näring. Enligt Musiksverige finns det ett nyvaknat politiskt intresse för ekonomin i de kreativa branscherna och man betonar vikten av att kunna förklara för politiker och tjänstemän vilken betydelse som musikbranschen har för samhället.

Med hjälp av det nu sjösatta statistikprojektet kommer musikbranschens ekonomiska utveckling nu att kunna tydliggöras på ett helt annat sätt än tidigare, då resultaten kommer att kunna jämföras från år till år. Statistiken kan användas för jämförelser av t.ex den digitala andelen av total försäljning och för jämförelser av olika exportländers betydelse. De slutsatser som kan dras av resultaten kan ligga till grund för strategiska beslut som till exempel en nationell plan för att öka musikexporten.

Musiksverige menar även att statistiken i sig kan komma att ha betydelse för att skapa en gemensam identitet för musikbranschen.

Projektet är tills vidare avgränsat till att innefatta omsättnings- och exportsiffror för framför allt inspelad musik och konserter i Sverige. Fokus för datainsamlingen ligger på branschorganisationer med säte i Sverige och för projektet har Musiksveriges styrelse bildat en exekutiv arbetsgrupp med representanter från SAMI, STIM och IFPI samt livesektorn. Arbetsgruppen har till uppgift att säkerställa att de efterfrågade underlagen levereras i tid.

Statistiken ska kunna följas upp i framtiden och resultaten ska kunnas göras relevanta även för andra branscher. Därför ingår även flera referensgrupper med experter från bland annat myndigheter och andra branschorganisationer. Musiksveriges projekt innehåller en metodbeskrivning – en analys av hur projektet genomförs och en diskussion om statistikinsamlingar i andra kreativa branscher. Avsikten med denna metodbeskrivning är att kunskap ska kunna komma dessa till godo.

Analysen av 2010 års siffror kommer att presenteras i början av 2012. Musiksverige hoppas sedan kunna presentera 2011 års siffror redan vid halvårsskiftet nästa sommar.

Claes Olson