Okategoriserade 29 november 2011

DEBATT Annie Lööf svarar Unison och får svar på tal

Näringsminister Annie Lööf (C) har nu besvarat det brev som de svenska upphovsmännen organiserade i Unison / United Songwriters skrev till henne för ett par veckor sedan. Unison kommenterar Annie Lööfs svar med bl.a orden ”vi nöjer oss med att du faktiskt gjort reträtt i sak, med förbehållet att det hade varit mer klädsamt att erkänna det än att försöka lägga ut rökridåer.”

Så här skriver Annie Lööf:

REGERINGSKANSLIET
Näringsdepartementet
N2011/6508/Brev
Näringsministern

Hej!
Tack för ert brev.
För mig som näringsminister handlar entreprenörskap att vilja och att våga. Att vilja och våga satsa på sin dröm, oavsett om det handlar om att bygga upp ett framgångsrikt företag inom miljöteknik eller att starta en egen restaurang. Idéer om fri företagsamhet, en stark äganderätt och en benhård tilltro till den enskilde människans inneboende skaparkraft och kreativitet är de tre fundament som är vägledande för mig i frågan om s k fildelning.

Alliansregeringen har de senaste åren vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra skyddet för upphovsrätten på Internet. Bl.a. har den sk Ipred-lagstiftningen införts.

Vi har även gjort insatser för att stärka och lyfta branschen. Det handlar om handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar som presenterades i september 2009. Den ska se till att de ordinarie, näringsfrämjande systemen anpassas till företag inom kulturella/kreativa områden och därmed bidrar till deras möjligheter att växa och utvecklas. Men det handlar också om att se kultur och konstnärlig kompetens som viktiga delar för innovation och utveckling i bredare bemärkelse. Parallellt med arbetet med handlingsplanen har alliansregeringen tillsatt ett råd för kulturella och kreativa näringar som består av professionella utövare inom olika delar av KKN.

Man bör komma ihåg att Sverige i ökande utsträckning är en kunskapsekonomi. Den del av näringslivet som baserar sin verksamhet på immaterialrätten är väldigt viktig för svensk ekonomi. Vad gäller just upphovsrätt kan noteras att den verksamhet som baseras på upphovsrätten redan idag står för en väsentlig del av Sveriges BNP – enligt vissa undersökningar upp till sex procent. Det finns mycket som talar för att denna sektors betydelse kommer att fortsätta att öka. Jag tror att de flesta i näringslivet är överens om att immaterialrätten är viktigare än någonsin och håller alltså inte med om att den skulle vara föråldrad.

Upphovsrätten berör väldigt många människor i deras vardag. Det är därför viktigt att upphovsrätten regleras genom modern och enkel lagstiftning. För närvarande pågår beredning inom regeringskansliet av slutbetänkandet om en ny upphovsrättslag där ambitionen är just detta, en modern ny lättillgänglig upphovsrättslagstiftning. Jag vill i det sammanhanget gärna framhålla att utan ett tillräckligt rättighetsskydd för den som skapar ett verk befarar vi att intresset hos kreativa människor att skapa nya verk skulle minska. Det är en utveckling som skulle missgynna oss alla.

För regeringen handlar det om att skapa en balans mellan upphovsrättsinnehavarnas och användarnas intressen. Den ambition som hela tiden står i fokus när det gäller upphovsrättslagstiftningen är att beakta dagens snabba teknikutveckling och nya marknadsmöjligheter och samtidigt skapa förutsättningar för upphovsmän att leva på sitt skapande.

Stockholm i november 2011
Med vänlig hälsning
Annie Lööf

De svenska låtskrivarna organiserade i United Songwriters svarar Annie Lööf så här:

Hej Annie,
Tack för ditt svar.
Det är uppenbart att du ser det faktum att vi tilltalat dig som näringsminister som en tillflykt till att bara prata om vad regeringen gör, istället för att besvara vår fråga. Vi frågade dig, Annie Lööf, hur du tänker när du förespråkar gratis nedladdning av andras produkter. Det var du, inte Alliansregeringen, som gjorde uttalandet i fråga i Aktuellt tidigare i höst.

Men vi nöjer oss med att du faktiskt gjort reträtt i sak, med förbehållet att det hade varit mer klädsamt att erkänna det än att försöka lägga ut rökridåer.

Mvh /Unison | United Songwriters

Claes Olson