19 oktober 2021

KRÖNIKA: Regeringens förslag till förändrad upphovsrätt

Något försenat har så regeringens första förslag till lagändringar i upphovsrätten, baserat på EU-direktivet från 2019, presenterats. De olika aktörerna i musikbranschen har nu möjlighet att komma in med kommentarer och remissvar på förslaget.

Justitiedepartementet har sedan det nya EU-direktivet beslutades i april 2019 på olika sätt jobbat med att få fram ett förslag till ändringar i den svenska upphovsrättslagstiftningen i enlighet med direktivet. En större grupp organisationer och företag, som på olika sätt berörs av upphovsrätten, har ingått i en referensgrupp som haft möten och diskuterat förändringarna.

Egentligen skulle den nya lagstiftningen funnits på plats den 7 juni i år, men av olika anledningar har det dröjt. EU har också riktat kritik mot Sverige för att vi inte implementerat direktivet, trots att man faktiskt skulle kunna säga att en stor anledning till förseningen beror på EU själva…

Nu föreslås dock att den nya lagstiftningen ska gälla från och med den 1 juli 2022.

I samband med att EU-direktivet klubbades i parlamentet blev det klart att det behövdes tydligare riktlinjer till medlemsländerna kring hur de olika artiklarna skulle implementeras. De första förslagen från olika länder blev rätt spretiga, och det blev nästan lite godtyckligt hur man tolkade direktivet.

Eftersom dessa riktlinjer dröjde lång tid kunde medlemsländerna helt enkelt inte dra igång processen på fullt allvar, samtidigt som pandemin självklart påverkat och försvårat en del av arbetet, såväl nationellt som internationellt.

Det som är positivt med den här fördröjningen, är att resultaten av den separata utredning som inleddes i maj 2021 (som MI skrivit om tidigare här), nu borde kunna integreras i de lagändringar som beslutas om den 1 juli nästa år. Den utredningen leds av Dag Mattson, och fokuserar främst på det som kallas en ”oavvislig ersättningsrätt”, samt hur en funktion för hantering av upphovsrättsliga konflikter mellan aktörer ska kunna se ut.

Jag tror ingen i branschen än så länge har hunnit lusläsa den nya promemorian, den är trots allt på 409 sidor, men nu vill det alltså till att branschens jurister dyker ner i dokumentet och granskar de olika förändringarna. Senast den 13 december 2021 ska remissvaren vara inne, och alla kan på ena eller andra sättet engagera sig.

Artister och musiker kan t.ex. föra dialog med SAMI och Musikerförbundet, låtskrivare och förlag med STIM och Musikförläggarna, musikbolag med SOM och IFPI, och liveaktörer med Svensk Live. Utöver det finns naturligtvis möjligheten att kommunicera med andra remissinstanser, som myndigheter och liknande.

I samband med publiceringen skriver Justitiedepartement bl.a. följande för att sammanfatta förslaget:

”Stora leverantörer av onlinetjänster för delning av innehåll föreslås få ett upphovsrättsligt ansvar för det innehåll deras användare laddar upp på tjänsten. Leverantörerna ska dock inte hållas ansvariga om de agerar på visst sätt för att ingå avtal med rättsinnehavare och för att hålla olovligt material borta från tjänsten. Leverantörerna åläggs också skyldigheter i förhållande till användarna, så att inte laglig användning ska hindras.”

I sammanfattningen skrivs också:

”Det föreslås vidare ett antal regler för att stärka upphovsmän, utövande konstnärer och fotografer som avtalsparter. De ska ha rätt till skälig ersättning när de överlåter sina rättigheter. Om det i efterhand visar sig att en erhållen ersättning är oproportionerligt låg i förhållande till förvärvarens intäkter, ska de ha rätt till ytterligare skälig ersättning.”

En liten intressant detalj som undertecknad direkt noterade är att i förslaget undantas livesändningar från förändringarna, fokus läggs vid tjänster som ”lagrar” innehåll (sid 139). Det innebär att en tjänst som t.ex. Twitch, där användarna själva livesänder och ofta har med musik, inte skulle omfattas av ändringarna. Promemorian lägger över ansvaret på EU-domstolen där och skriver senare:

”Det ligger alltså nära till hands att utgå från att regleringen endast omfattar överföringar av sådant innehåll som laddats upp av användarna och som lagras på tjänsten, dvs. innehåll som görs tillgängligt på begäran. Ytterst är det dock upp till EU-domstolen att tolka bestämmelsernas innebörd också i detta avseende och de svenska bestämmelserna bör ge ett sådant tolkningsutrymme.”

Här finns varken tid eller utrymme att dyka ned i olika tolkningar av ord och begrepp, men jag vill passa på att ge alla musikjurister därute, som oftast jobbar i skymundan, ett stort ”heja heja”. Ett sånt där man brukar göra när man hejar fram skidåkarna i skidspåren. Heja, heja heja!

Det här är trots allt de viktigaste förändringarna som upphovsrätten i Sverige går igenom sedan år 2005.

Läs hela förslaget (PDF, 3 MB)

Läs pressmeddelande från Justitiedepartementet

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se