Nyheter 5 juli 2021

Musikcentrum: Låt Musikplattformen leva

I en utredning föreslår regeringen förändringar av den så kallade Musikplattformen hos Statens Musikverk. Musikcentrum sätter rubriken ”Låt musikplattformen leva” på sitt remissvar.

Musikcentrum Riks sammanfattar remissvaret med sex synpunkter:

”Idag skickar Musikcentrum Riks in vårt remissvar avseende regeringen utredning ”Vissa statliga insatser på musikområdet” (Ds 2021:11), där det föreslås förändringar gällande enheten Musikplattformen hos Statens Musikverk. Musikcentrum ser både risker och möjligheter med förslaget.

Musikplattformen har fördelat stöd för samverkansprojekt med fokus på det fria musiklivet sedan Rikskonserter lades ner i början av 10-talet. Förslaget är nu att lägga ner bidragsenheten och istället inrätta en ny främjande funktion på Statens kulturråd.

För många av Musikcentrums medlemmar och för organisationen i sig har Musikplattformen kommit att bli en viktig främjare av nya, utvecklingsinriktade idéer. Därför har vi lagt mycket energi på att formulera våra synpunkter på förslaget. Och vi ser både risker och möjligheter.

Det här är våra 6 viktigaste synpunkter:

  • Om bidragsenheten hos Statens Musikverk ska flyttas till Kulturrådet är det av stor vikt att denna enhet får ett enskilt uppdrag och en egen profil. Varför inte använda det kända och inarbetade namnet Musikplattformen?
  • Under Musikplattformens första tre år togs många viktiga initiativ att samla musiklivet bortom genrer och funktioner. Vi upplevde där och då att det fria musiklivets aktörer blev mer synliga och stärktes som samarbetspartner till landets institutioner och organisationer.
  • Vi önskar innerligt att även den framtida Musikplattformen har till uppgift att föra en löpande dialog med musiklivets egna organisationer med fokus på kunskapsutbyte, främjande och utveckling.
  • Vi anser att ett villkor fortsatt ska vara att beviljade projekt ska generera så kallat ”klingande” resultat i form av konserter och/eller inspelningar.
  • Att både projektstöd och mer långsiktiga stöd ska kunna fördelas låter utmärkt och säkerställer att utvecklade och förbättrade former och strukturer inom musiklivet kommer att kunna etableras mer långsiktigt. Detta har varit ett stort dilemma hittills.
  • De 25 miljoner kronor som Musikplattformen fördelat sedan 2011 bör räknas upp ordentligt. Vi menar att en fördubbling är rimlig. Detta också med tanke på de medel som vid Rikskonserters nedläggning togs bort från musiksektorn.”

Läs hela remissvaret här!

Lars Nylin