8 november 2022

JOHANSSON om ny lagstiftning, Freedrum, Tangy Market mm

Den 30 november debatterar och beslutar riksdagen om ny upphovsrättslagstiftning grundad på det s.k. DSM-direktivet. Vad kommer det innebära? Ny svensk app för trumslagare får in 6 miljoner kronor i crowdfunding och inkluderas i Brewhouse Inkubator. Det och mer från Daniel Johansson.

—–

Det har inte varit speciellt mycket diskussioner kring den nya lagstiftningen som riksdagen kanske/troligen/möjligen klubbar igenom om tre veckor, den 30 november. Lagändringarna föreslås gälla från den 1 januari 2023.

Propositionen lämnades in i juli av regeringen, men eftersom det varit valår bordlades ärendet till efter allt ståhej, och motionstiden förlängdes till 11 oktober. Beredningen av ärendet ska vara klart 22 november.

Trots detta kom det bara in två motioner från riksdagens ledamöter innan deadline för några veckor sedan.

Vänsterpartiet kom in med en motion som i flera fall stödjer de remissvar som t.ex. Stim och SAMI lämnat in. Man skriver i sin motion bl.a. följande:

”Regeringen bör återkomma med förslag på lagtext i syfte att tydliggöra att engångsbelopp eller friköp som regel ska anses oskäliga. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.”

Vänsterpartiet skriver också:

”Vänsterpartiet menar att det finns behov av en statlig instans vid särskilt medlingsförfarande men inväntar de förslag som bör läggas fram i samband med betänkandet om en oavvislig ersättningsrätt.”

Amanda Lind och Elin Söderberg (MP) skrev i sin motion på följande sätt:

”Samtidigt kvarstår viss problematik i balansen mellan upphovsrättsinnehavare och andra aktörer som ofta har en starkare ställning när avtal ska träffas eller när information ska ges om hur ett verk används. Vi menar därför att det behövs dels justeringar på vissa punkter i lagförslaget, dels ett ställningstagande om löpande utvärdering av implementeringen av lagstiftningen med hänvisning till dess stora betydelse och att Sverige inte bör avvika väsentligt från övriga länder i sin tillämpning på ett sätt som drabbar upphovspersoner negativt.”

I övrigt har det som sagt varit rätt tyst.

I grunden handlar det alltså om ändringar i tre lagar: Upphovsrättslagen (1960:729), lagen om kollektiv förvaltning (2016:977), och lagen om medling i vissa upphovsrättstvister (2017:322).

Följande lagtext föreslås bl.a. läggas till i upphovsrättslagen, under paragraf 29:

”När en upphovsman i avtal överlåter sin upphovsrätt till någon som avser att utnyttja rätten i förvärvsverksamhet, har upphovsmannen rätt till skälig ersättning. Avtalsvillkor som inskränker denna rätt är ogiltiga. Om den avtalade ersättningen för en överlåtelse enligt första stycket senare visar sig vara oproportionerligt låg i förhållande till förvärvarens intäkter från utnyttjandet av verket, har upphovsmannen rätt till ytterligare skälig ersättning.”

Ytterligare en formulering gäller de omtalade nya reglerna för UGC-tjänster, där följande lagtext föreslås läggas till under paragraf 52 j:

”När en användare gör ett verk tillgängligt för allmänheten genom att ladda upp det på tjänsten, ska även tjänsteleverantören anses överföra verket till allmänheten enligt 2 § tredje stycket 1.”

Det är just paragraf 52, som gäller ”onlinetjänster för delning av innehåll”, som också innehåller det mest omfattande tillägget till lagstiftningen.

En intressant notering i propositionen är att regeringen föreslår att upphovsrättslagstiftningen även efter beslutet den 30 november kommer att behövas ses över, troligen flera gånger.

Man skriver bl a:

”Som flera remissinstanser pekar på innebär det att upphovsrättslagen i vissa avseenden har blivit svåröverskådlig. Därtill kommer att lagen framstår som delvis föråldrad från ett språkligt perspektiv. Det finns alltså ett allmänt behov av språkliga och redaktionella ändringar i lagen och ett förslag i detta avseende lämnades i betänkandet En ny upphovsrättslag (SOU 2011:32) som bereds i Regeringskansliet. Det behov som då identifierades förstärks ytterligare av de många lagändringar som nu föreslås i denna proposition. Även i andra avseenden kan det finnas ett behov av att se över de nuvarande bestämmelserna i upphovsrättslagen.”

Inte minst med tanke på att det under nästa år också ska beslutas om nya regler kring privatkopieringsersättning, samt hur ”skälig ersättning” egentligen ska fungera (oavvislig ersättningsrätt eller ej), kommer det finnas anledning att uppdatera URL.

Inte minst byta ut det hopplöst gammalmodiga ”upphovsman/upphovsmän”, som används inte mindre än 99 gånger i den nuvarande lagtexten.

Det här är inte rätt plats att djupare gå in på de trots allt mycket omfattande lagförslagen som ska röstas igenom den 30 november, men det är lite förvånande att det inte är någon större diskussion kring de största förändringarna i Sveriges upphovsrättslagstiftning sedan år 2005.

Tyder det på att de flesta i branschen är ganska nöjda med förslaget? Vi har ställt frågan till utvalda organisationer och återkommer med en lite djupare uppföljning inför den 30 november.

—–

Freedrum är det senaste företaget in i Brewhouse inkubatorsverksamhet, en intressant app som redan lyckats få ihop över 6 miljoner kronor i finansiering via Kickstarter.

Freedrum är en lösning som kombinerar elektroniska trumpinnar med en app som gör att både nybörjare och etablerade musiker kan träna på sitt trumspel och lära sig ny musik ”on the run”. Appen innehåller en katalog med licensierad musik samt spännande statistikfunktioner som gör att man kan få insikter i hur ens trumspel utvecklas över tid.

George Charkviani, CEO på Freedrum, säger:

— Trummor kan vara både stora, dyra och högljudda. Det är därför vi har skapat ett instrument som är både tyst, bärbart och betydligt billigare än vanliga trumset. Innovationen ligger i att vi har utvecklat en lågkostnadslösning av 3D-tracking med låg energiåtgång vilket gör att vår lösning, till skillnad från konkurrerande produkter, inte behöver kamerautrustning. Det här har vi en patentansökan för i USA.

Brewhouse Inkubator sällar företaget till sitt roster, där Freedrum nu kommer att få ytterligare stöd i sin affärsutveckling under de innevarande investeringsrundan.

Läs pressmeddelande

—–

Tangy Market adderade under tisdagen hiten ”Release Me” av Agnes på plattformen. Investerare kan köpa in sig i kommande streamingintäkter, med andelar som inledningsvis ligger på 2,80 euro per andel.

Tangy Markets release av ”Crying at the Discoteque” med Alcazar har skapat en värdeökning på över 50 procent sedan start, och även ”Just Call Out My Name” med Stocktown Zoo har ökat med över 50 procent i värde.

www.tangymarket.com

—–

Crying Day Care Choirs nya EP ”Give me something Vol.1” är skapad med en kombination av AI-teknik, musikskapande och konst. Albumet tar vidare konstnären Damien Hirsts projekt ”The Currency” som utmanar vad som egentligen är värde i samband med konst, genom att fysisk konst eldas upp till förmån för en digital motsvarighet, s.k. NFT.

Den nya musiken från Crying Day Care Choirs bygger på idén att de uppbrända verkens titlar får leva vidare “pånyttfödda, som låtar”. Med godkännande från Damien Hirst sattes arbetet igång. Även omslaget för det kommande albumet är signerat Damien Hirst.

Till albumet har man också skapat en dokumentärserie i fem delar om processen, samt fyra livevideos inspelade i och omkring bandets Studio Värmen i Malmö.

Albumet släpps den 18 november.

—–

Statistiktjänsten ForTunes, som numera ägs av Utopia Music, har öppnat upp hela plattformen för gratis användning. ForTunes aggregerar in data från olika sociala medier och streamingplattformar, så att man kan få en översikt över allting som händer.

www.fortunes.io

—–

Lästips: How a TikTok Post Brought Ghost’s ’Mary on a Cross’ to Life
Chartmetric analyserar hur ”Mary On A Cross” av Ghost fått sitt enorma uppsving under 2022, tre år efter releasen.

—–

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se