29 januari 2024

Konstens och kulturens nytta i samhället

Kulturanalys Norden har släppt en ny kunskapsöversikt där de genomlyser frågor om kulturens roll och nytta i samhällsutvecklingen. Just ”nyttan” visar sig vara ett något problematisk begrepp.

Konstens och kulturens positiva påverkan på ekonomin, demokratin, den sociala utvecklingen och människors hälsa framhävs inom flera olika forskningsområden. Men det finns också forskning som ifrågasätter och problematiserar samhällsnyttan. Måste det alltid vara så att kultur ska bidra till samhällets utveckling?

Kulturanalys Norden har gjort en stor genomgång av forskningen som genomförts i de nordiska länderna, och konstaterar att det finns både positiva resultat, men också en del kritik. Inte minst handlar det om hur resultaten från en del forskning ligger till grund för policybeslut, trots att det ibland kan vara ganska vaga, kortsiktiga och svårkontrollerade effekter som rapporteras, där orsak-verkansambanden inte är tydliga.

En annan typ av kritik handlar om att kulturens nytta för samhälle och individ utgör ett riskabelt, och kanske t.o.m. olämpligt, mått på konstens och kulturens värde. Den risk som forskningen identifierar är att värdet i alltför stor utsträckning sätts i relation till mål inom andra samhällsområden.

Pelle Amberntsson, utredare på Kulturanalys Norden, säger:

– Detta ses i flera fall som problematiskt i relation till idealet om konstens och kulturens autonomi. Det kan därför finnas skäl för kulturpolitiken i de nordiska länderna att ytterligare tydliggöra hur man ser på konstens och kulturens relation till mål inom andra politikområden, exempelvis när det är befogat och inte befogat med förväntningar på konsten och kulturen att bidra till olika former av samhällelig nytta.

Samtidigt finns det alltså mycket forskning som visar hur konst och kultur bidrar positivt till sådant som platsers ekonomiska utveckling, samhällets sociala tillit och utveckling, och förändrade beteendemönster. Även kulturens positiva hälsoeffekter och att kultur kan användas som behandlingsmetod inom sjukvården lyfts fram.

Läs mer

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se