14 november 2023

Stim med rapport om musik, AI och upphovsrätt

Transparens, spårbarhet och lagenlig källhantering är avgörande för att den befintliga upphovsrätten ska fungera tillsammans med AI-utvecklingen. Det skriver Stim i en nyutkommen rapport med namnet ”Musiken, AI och upphovsrätten”.

Stim delar in användandet av AI inom musikskapande i fyra kategorier, för att tydliggöra på vilket sätt upphovsrätten blir aktuell i från fall till fall:

-AI som verktyg i det mänskliga musikskapandet – i t ex musikprogram som Logic Pro och FL studios 

-AI-genererad musik som inspireras av befintliga verk – i t ex Boomy, Audio Craft (Meta)

-AI-genererad musik som bygger på befintliga verk – t ex Jukebox (Open AI), Music LM (Google)

-AI-genererad musik utan mänsklig inblandning – t ex Endel, Brain.fm, Lifescore

I den första kategorin spelar AI en tämligen liten och isolerad roll och den befintliga upphovsrättslagstiftningen har fungerat ganska väl, menar Stim.

I de följande kategorierna ökar dock inputen från tidigare skapad musik och outputen – det nya skapade verket – kan i olika grad innehålla element som andra musikskapare äger upphovsrätten till. 

Transparens krig hur AI-modeller tränats och möjlighet att spåra källorna är därför avgörande för att upphovspersoner ska få den ersättning de har rätt till och för att vi ska kunna behålla en mångfald av musikaliska uttryck och musiktjänster i framtiden, menar Stim i sin rapport.

Stim förordar också licensiering via kollektiva förvaltningssällskap för att upphvspersonernas rätt till sina verk är nya affärsmodeller växer fram.

Läs rapporten här.

Christel Valsinger