1 september 2020

Var tredje musiker kan lämna yrket

Var tredje musiker överväger att lämna sitt yrke. Det visar en enkätundersökning som Musikcentrum Riks genomfört för att undersöka frilansmusikers situation till följd av Corona-pandemin.

Musikcentrum Riks verkar för att stärka frilansmusikers situation och arbetsmarknad. Under året har de gjort hittills tre enkäter för att följa situationen för frilansmusiker under pandemin. Den senaste har som syfte att ge en prognos för helåret 2020.

Enkäten har besvarats av 964 artister och musiker, verksamma i olika musikgenrer. På svaren som gäller krisåtgärder under pandemin uppger sammanlagt över en tredjedel av de svarande att de har lämnat eller tänker lämna branschen (21 procent) eller byta yrke inom branschen (13 procent).

Över 40 000 speltillfällen har ställts in under hela 2020, vilket beräknas ge ett inkomstbortfall på mer än 171 miljoner kronor, enbart för medverkande musiker och artister.

Musikerna har också drabbats av extrakostnader för i förväg betalda resor och hotell i samband med konserter som ställts in.

Av enkätsvaren framgår också att 49 procent inte sökt något Corona-realetrat stöd, vilket Musikcentrum Riks ser som ett resultat av att informationen om stöden inte nått ut som den ska till Sveriges musikutövare.

Hela rapporten finns att läsa här.

Christel Valsinger