20 juli 2015

STIM Pan-europeiskt licensieringsbolag sjösätts i höst

Nu närmar sig startskottet för det licensieringsbolag – med svenska Stim som en av parterna – som förhandlats fram sedan 2013. Tillsammans med brittiska PRS for Music och tyska GEMA blir Stim i det nya bolaget ansvariga för ett tjänsteutbud som bolaget beskriver som det första i sitt slag i världen.

De tre collectingbolagen har undertecknat de sista avtalen som möjliggör lansering av ett samägt licenseringsbolag och GEMA till delägare i det administrerande bolag, ICE AB, som Stim och PRS startade 2007. Det nyetablerade bolaget och ICE erbjuder gränsöverskridande licensiering av musik, gemensamma IT-lösningar och dataadministration till upphovsrättsorganisationer och andra rättighetsförvaltare.

”Globaliseringen och digitaliseringen har förändrat musikindustrin och förvaltningen av musikrättigheter. Ett av Stims svar på dessa förändringar är att samarbeta med PRS for Music och GEMA för att effektivisera och förenkla gränsöverskridande licensiering och förvaltning på ett europatäckande plan.

För digitala musiktjänster kommer det att betyda en enklare väg till marknaden och konsumenterna. Övriga upphovsrättsorganisationer och rättighetsförvaltare får möjlighet att ta del av en paketlösning eller ett urval tjänster som passar deras behov. Och för de som skriver musik innebär detta en ökad säkerhet inför framtiden, med snabbare, mer transparent och tillförlitlig täckning av den europeiska marknaden, fakturering av musiktjänster och hantering av musikverk” skriver Stim i ett pressmeddelande.

– Kärnan i Stims uppdrag är att knyta ihop de som skriver musik med de som använder musiken. I en värld som blir alltmer gränslös och där vi ser framväxten av globala musiktjänster ska vi fortfarande säkra att våra rättighetshavare får betalt när deras musik spelas. Utgångspunkten för det nya samarbetet är att bygga en framtidssäkrad lösning för denna digitaliserade och fragmenterade musikmarknad. Genom att gå ihop med två av världens största och viktigaste rättighetsförvaltare har vi kunnat skapa ett erbjudande som kommer att gynna både rättighetshavarna och digitala musiktjänster, säger Stims vd Karsten Dyhrberg Nielsen.

Basen för samarbetet är dotterbolaget International Copyright Enterprise (ICE), som registrerar och administrerar musikskaparnas och musikförlagens miljontals musikverk.

Samtidigt har parterna etablerat ett gemensamt licenseringsbolag, som kommer att hantera den paneuropeiska licenseringen av ägarnas rättigheter och administrationen av andra rättighetsförvaltares licensavtal. Lanseringen av detta bolag kommer att äga rum under hösten och i början av 2016. Robert Ashcroft, vd för PRS for Music, är vd för det nya bolaget under uppstartsfasen.

EU-kommisionen sa ja till bolaget så sent som i juni. De tre bolagen meddelar också att de kommer att fortsätta att sluta digitala avtal begränsade till respektive land.

Nyheten om det nya bolaget kommer samtidigt som bl a Kobalt Music agerar i liknande riktning.

Lars Nylin