28 november 2013

EXPORT MUSIC SWEDEN Välbesökt seminarium om musikexportstöd

Måndag 18 november arrangerade Export Music Sweden ett seminarium om musikexportstöd på Nalen i Stockholm. Seminariet var höstens tredje i organisationens regi och lockade ett par hundra personer att lyssna och ta lärdom av presentationer av Musikverket, Konstnärsnämnden och Kulturrådet.

Syftet med seminariet var att informera om hur man som artist, låtskrivare, bolag eller organisation kan söka stöd för musikprojekt utanför Sveriges gränser. Projekt som till exempel turnéer, musikprojekt inför mässor eller musikaliskt utbyte över gränserna.

Isabel Thompson, internationell koordinator på Statens Musikverk, inledde med att berätta vilka som kan ansöka för olika typer av projekt från de statliga anslag de fördelar. Hon förklarade bland annat att man hos Musikverket inte kan söka anslag för lansering av fonogram i utlandet, men lyfte istället fram de många andra olika projekt man arbetar med.

Hasse Lindgren, som tidigare arbetat på Kulturrådet med bl.a just fonogrambidrag, är idag på Konstnärsnämnden där han bland annat arbetar med internationellt kulturutbyte – ”utbyte”, i kontrast till begreppet ”export”.

– Men musik är ju en konstform, så jag arbetar fortfarande med musik, förtydligade han.

Konstnärsnämnden fördelar årligen 21 miljoner kronor till olika musikprojekt. Pengarna fördelades det senaste året på 500 av de drygt 1 600 projekt som ansökte om stöd. Man ger bland annat bidrag till internationellt kulturutbyte och internationella program för att utveckla kontakter mellan konstnärer och aktörer på den internationella arenan. Det senaste året fick 23 procent av alla ansökningar till internationellt kulturutbyte bifall och Hasse Lindgren gick igenom nämndens villkor och bedömningsgrunder.

Just nu arbetar Konstnärsnämnden med ett nytt pilotprojekt i form av internationella program inom musik. Inom ramarna för detta har man bland annat bidragit till ett svenskt samarbete med House of Songs i Texas, jazz i Vancouver, dans i Dakar och projektanslag till ”partiturtonsättares” samarbete med olika europeiska orkestrar.

På Kulturrådet har Jakob Uddling tagit över en del Hasse Lindgrens arbetsuppgifter, sedan denne flyttade till Konstnärsnämnden. Jakob Uddling arbetar bland annat med fonogrambidrag, som är Kulturrådets mest sökta bidrag. I Kulturrådets uppdrag står formulerat att man skall ”främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan”. 2012 fördelade man totalt 1,9 miljarder, varav två tredjedelar till scenkonst (teater, dans och musik).

Kulturrådet ger flera olika former av internationella bidrag inom musiken. Man kan till exempel ansöka om internationellt marknadsstöd för fonogram, internationellt kulturutbyte och samarbetsprojekt, mobilitetsstöd för turnéverksamhet utomlands.

2012 fördelades totalt 10 miljoner kronor till internationellt kulturutbyte.

– Men vi hoppas få ännu mer medel nästa år, berättade Jakob Uddling.

Intresset för Export Music Swedens nya seminarieprogram har varit högt ända sedan starten i höstas, men organisationens seminarium om musikexportstöd på Nalen var det hittills mest välbesökta. Helt klart finns det ett stort intresse för de frågor man valt att ta upp och belysa.

Fler seminarier är på gång och nästa tillfälle att förkovra sig kommer enligt Export Music Swedens nye vd Jesper Thorsson att utannonseras inom kort.

Claes Olson

Bilden: Isabel Thompson (Musikverket), Jokob Uddling (Kuturrådet) och Hasse Lindgren (Konstnärsnämnden)

Länk:

http://exportmusicsweden.org/